Vol. 6, No 1, 2008 pp. 51 - 66
UDC 796.012.342
Review paper

BIOMECHANICAL ANALYSIS OF SHOTS AND BALL MOTION IN TENNIS AND THE ANALOGY WITH HANDBALL THROWS
Tijana Ivančević1,2, Bojan Jovanović3, Milorad Đukić3, Saša Marković4, Natalia Đukić1
1University of Adelaide, 2University of South Australia, Australia
E-mail: Tijana.Ivancevic@unisa.edu.au
3University of Novi Sad
4University of Niš, Serbia

Abstract. The purpose of this paper is to present modern tennis science to a wider scientific audience. A biomechanical analysis of tennis shots and the corresponding racket/ball dynamics is presented together with its analogy with handball throws. The main difference between these two sport games is in the tennis racket (as an additional body segment with its inertial and elastic characteristics). This presents anatomical, physiological and biomechanical analysis of the tennis serve, forehand and backhand, as well as a 3D Newton-Euler dynamical analysis of the tennis racket motion during these shots. In the future, numerical simulations will necessarily support similar analysis, together with the racket stress-strain elasticity analysis, as well as experimental measurement based on inertial sensors (accelerometers and gyroscopes, embedded in the frame of a racket) for tracking velocities and accelerations of a player's movements in the tennis serve, forehand and backhand.
Key words:  tennis shots, handball throws, biomechanical analysis, Newton-Euler dynamics, vestibular and artificial sensors

BIOMEHANIČKA ANALIZA UDARACA I KRETANJA LOPTE U TENISU I NJIHOVA ANALOGIJA SA IZBAČAJIMA U RUKOMETU
Cilj ovog rada je prikaz savremene teniske nauke široj naučnoj javnosti. Prezentirana je biomehanička analiza udaraca u tenisu i odgovarajuća dinamika reketa i lopte, zajedno sa analog¬nim izbačajima u rukometu. Osnovna razlika između ove dve sportske igre je u teniskom reketu (kao dodatnom segmentu tela sa njegovim inercijalnim i elastičnim karakteristikama). Ovaj rad prezentuje anatomsku, fiziološku i biomehaničku analizu teniskog servisa, forhenda i bekhenda, kao i 3D Njutn-Ojlerovu dinamičku analizu kretanja tensikog reketa u toku ovih udaraca. U buduć¬nosti, ovakva analiza ce morati da bude podržana numeričkim simulacijama, kao eksperimentalnim merenjem baziranim na inercijalnim senzorima (akcelerometrima i žiroskopima umetnutim u okvir teniskog reketa) za merenje brzina i ubrzanja i pokreta igrača u toku servisa, forhenda i bekhenda.
Ključne reči: udarci u tenisu, izbačaji u rukometu, biomehanička analiza, Njutn-Ojlerova dinamika, vestibularni i veštački senzori