Vol.6, No 1, 2007 pp. 97-106
UDC 534.01(045)=111

THE FINITE STRIP METHOD IN THE ANALYSIS OF OPTIMAL RECTANGULAR BENDING BRIDGE PLATES
Dragan Milašinović1, Radomir Cvijić2, Aleksandar Borković2
1Faculty of Civil Engineering, Subotica 2Faculty of Architecture and Civil Engineering, Banjaluka
Abstract. If the structure is moving then it is possible to reduce the dynamic problem to a static one by applying D'Alembert's principle of dynamic equilibrium in which an inertia force equal to the product of the mass and the acceleration is assumed to act on the structure in the direction of negative acceleration. For free vibration, the the system is vibrating in a normal mode, and it is possible to transform equilibrium equation into a standard eigenvalue problem. Various schemes have been developed for solving eigenvalue equations such as the one by Bishop et al. [2]. In this paper the finite strip method is used in the analysis of natural frequencies and the mode shapes of rectangular bending bridge plates.The point of our analysis was to calculate the lowest natural frequencies of different types of ribbed reinforced plates, so that we could compare them and determine which one of them is optimal. Optimal means that the plate has the lowest natural frequency for the given lenght.
Key words: finite strip method, free vibrations, bridge plates.

METODA KONAČNIH TRAKA U ANALIZI OPTIMALNIH PRAVOUGAONIH SAVIJAJUĆIH MOSTOVSKIH PLOČA
Ako konstrukcija vibrira, moguće je dinamički problem svesti na statički primjenom D'Alembert-ovog principa dinamičke ravnoteže. Prema tom principu inercijalne sile koje djeluju na konstrukciju su jednake proizvodu mase i ubrzanja te djeluju u suprotnom smjeru u odnosu na ubrzanje. Kod slobodnih vibracija sistem osciluje u normalnom modu te je moguće transformisati jednačine ravnoteže u standarni problem svojstvenih vrijednosti. U teoriji konstrukcija su razvijeni različitii metodi za rješavanje problema svojstvenih vrijednosti, na primjer Bishop-ov metod [2]. U ovom radu metoda konačnih traka je korištena u analizi svojstvenih frekvencija i svojstvenih vektora pravougaonih savijajućih mostovskih ploča. Cilj naše analize je bio da pronađemo najniže svojstvene frekvencije raznih tipova rebrastih armirano-betonskih ploča kako bi utvrdili koje od njih su optimalne sa stanovišta dinamike konstrukcija, tj. koje od njih imaju najviše vrijednosti perioda oscilovanja.
Ključne reči: metoda konačnih traka, slobodne vibracije, mostovske ploče.