Vol.4, No 17, 2005 pp. 287-291
UDC 517.9(045)=20

PERIODICAL SOLUTION
OF SOME DIFFERENTIAL EQUATIONS
Julka Knežević-Miljanović
Faculty of Mathematics, University of Belgrade
E-mail: knezevic@poincare.matf.bg.ac.yu

Abstract. In this paper we investigate the existence of periodical solutions  of the  first order differential equations

The obtained results are applied to a differential equation, where the right hand side contains a  polynomial of the fourth degree with respect to y.
Key words: Periodical solution, first-order  nonlinear ordinary differential equations


PERIODIČNA REŠENJA
NEKIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA
U radu se razmatraju periodična rešenja diferencijalne jednačine prvog reda  .
Dobijeni rezultat se primenjuje na diferencijalnu jednačinu čija je desna strana polinom četvrtog stepena u odnosu na y.
Ključne reči: periodična rešenja,  nelinearna diferencijalna jednačina.