Vol.3, No 11, 2001 pp.159-166
UDC 624.073.132+624.074.43:624.042.1:539.32(045)
NON-STATIONARY VIBRATIONS OF MULTILAYER PLATES AND CYLINDRICAL SHELLS. DIFFERENT THEORIES
Sergej. V. Ugrimov, Natalia V. Smetankina, Natalia V. Dolgopolova
Institute for Problems in Machinery of National Academy of Ukraine
2/10 Pozharsky St., 61046, Kharkov, Ukraine
E-mail: kantor@ipmach.kharkov.ua

Abstract. The paper presents the comparison of outcomes of research of the stress-strained state (SSS) of multilayer plates and shells at impulse loading, which are obtained on the basis of the different two-dimensional theories and three-dimensional theories of an elasticity.
For definition of SSS are applied the classical theory of Ambartsumyan, the first-order refined theory of multilayer plates and shells, and also non-classical refined theory of multilayer plates based on kinematic hypotheses, supposing cubic relation for tangential displacements and quadratic one for normal displacements from transversal coordinate in each of layers.
The possibilities of the theories and the validity of results obtained is illustrated by several examples of calculating vibration processes and the processes of propagation of elastic waves. The influence of a compliance of filler on stresses in carrying layers of plates and the variation of stresses on thickness of package at distributed and localized effects are investigated. The results of investigations allow to establish a class of structures and condition of their loading, at which the considered two-dimensional theories give reliable outcome.
Also, the vibration of multilayer plates of complicated form under impulse loading are considered. The approach offered is based on the elastic immersion method.

NESTACIONARNE VIBRACIJE VIŠESLOJNIH PLOČA I CILINDARSKIH LJUSPI. RAZLIČITE TEORIJE
Rad predstavlja poređenje ishoda istraživanja naponsko deformacionih stanja višeslojnih ploča i ljuspi pri impulsnom opterećenju koji se dobijaju na osnovu raličitih dvodimenzionalnih teorija i trodimenzionalnih teorija elastičnosti.
Za definiciju naponsko-deformacionog stanja (NPS) se primenjuje klasična teorija Ambartsumyan-a, prvog reda refinisana teorija višeslojnih ploča i ljuspi, kao i neklasična refinisana teorija višeslojnih ploča zasnovanim na hipotezama kinematike, pretpostavljajući kubnu relaciju za tangencijalna pomeranja i kvadratnu relaciju za normalna pomeranja od transverzalne koordinate u svakom od slojeva.
Mogućnosti ovih teorija kao i važnost rezultata koji su dobijeni, prikazani su sa nekoliko primera procesa proračunavanja vibracija i procesa širenja elastičnih talasa. Uticaj savitljivosti ispune na napone u nosećim slojevima ploča i promena napona na debljinu paketa pri raspoređenim i lokalizovanim efektima se istražuje u ovom radu. Rezultati istraživanja dopuštaju da se utvrdi jedna klasa struktura i uslova njihovog opterećenja, kod kojih razmatrane dvodimenzijske teorije daju pouzdane rezultate.
Takođe, vibracija višeslojnih ploča komplikovanih oblika se razmatra pod dejstvom impulsnog opterećenja. Pristup koji se nudi je zasnovan na metodi elastičnog zadubljenja.