Vol.2, No 10, 2000 pp. 1243-1252
UDC 519.87:532.517.4:514.1(045)
MATHEMATICAL MODELING OF A THREE-DIMENSIONAL ISOTHERMAL SINGLE-PHASE TURBULENT FLOW IN THE CUBIC BOX
Simeon Oka, Srdjan Belošević
Institute of Nuclear Sciences - Vinca, Laboratory for Thermal Engineering and Energy
11001 Belgrade, P.O. Box 522, Yugoslavia

Abstract.  Numerical predictions presented in the paper have been performed as a starting phase in development of 3D mathematical model of a single- and two-phase turbulent flow, with possible application in simulation of processes occurring in power plants and process engineering equipment.
Turbulent flow of incompressible fluid through the cubic box in isothermal conditions was described by a system of time averaged conservation equations, using the two - equation k-e model of turbulence and SIMPLE calculation algorithm.
Calculations are compared to the results of measurements taken from the literature. A turbulent water flow enters the cubic box with sides 50 cm, through the square window. The flow impinges the opposite wall, recirculates and moves towards the exit square window in the lower half of the box. Cubic box differs from usually considered cases where dimension in one direction is a dominant one. Flow visualizations were made by using plane light beams and measurements by LDA.
Comparisons are given for a vertical plane going through centers of inlet and outlet windows. Calculated mean velocity vectors satisfactorily agree with measurements. Streamlines in different planes, presented as well, emphasize the complexity of a three-dimensional flow. Predictions for turbulence kinetic energy, given at different axial positions, agree fairly well with measurements.

MATEMATIČKO MODELIRANJE TRODIMENZIONALNOG IZOTERMNOG MONOFAZNOG TURBULENTNOG STRUJANJA U GEOMETRIJI OBLIKA KOCKE
Numerička istraživanja, opisana u ovom radu, izvedena su kao početna faza u razvoju kompleksnog trodimenzionalnog matematičkog modela, koji bi trebalo da nađe primenu u simulaciji procesa u ložištima za ugljeni prah. Razvoj matematičkog modela za realne trodimenzionalne geometrije je veoma poželjan ako hoćemo da steknemo svu veštinu i iskustvo potrebno za modeliranje složenih strujanja u tehničkoj praksi postrojenja procesne tehnike, termotehničke opreme i elektrana.
Turbulentno strujanje nekompresibilnog fluida kroz geometriju oblika kocke pri izotermnim uslovima, opisano je sistemom po vremenu osrednjenih jednačina održanja, uz primenu dvojednačinskog k-e modela turbulencije i SIMPLE proračunskog algoritma. Za izvođenje odgovarajućih diferentnih jednačina, primenjena je metoda kontrolnih zapremina. Rezultati proračuna upoređeni su sa rezultatima merenja uzetim iz literature. Data je i analiza numerički dobijenog strujnog polja sa stanovišta fizikalnosti.
Turbulentni mlaz vode ulazi u oblast strujanja (kocka sa stranama dužine 50 santimetara) kroz kvadratni otvor (sa stranicama od 15 santimetara). Mlaz udara u naspramni zid i delom se kreće recirkulaciono. Pomera se prema izlaznom kvadratnom otvoru (sa stranicama od 15 santimetara) u donjoj polovini kocke. Vizuelizacija strujanja bila je izvedena fotografisanjem pomoću ravanskih svetlosnih zraka, a merenja su izvršena Laser-Dopler anemometrijom.
Poređenja rezultata su izvedena u vertikalnoj ravni koja ide kroz centar i ulaznog i izlaznog otvora. Vektori srednje brzine, dobijeni numerički, zadovoljavajuće se slažu sa onima dobijenim merenjem. Pored toga, prikazane su strujnice u različitim ravnima, ističući složenost trodimenzi-onalnog strujnog polja, čak i za relativno jednostavnu geometriju. Geometrija oblika kocke je interesantna i zato što se razlikuje od slučajeva koji se obično razmatraju, a u kojima je dimenzija u jednom pravcu dominantna. Proračunate vrednosti kinetičke energije turbulencije, date za različite aksijalne pozicije, dovoljno dobro se slažu sa izmerenim.