Vol.2, No 10, 2000 pp. 1177-1190
UDC 531.35+534.01(045)
DYNAMICS OF DOUBLE IMPACT OSCILLATORS
František Peterka
Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic
Dolejškova 5, 182 00 Prague 8, Czech Republic
Phone:+420/2/66053083,  Fax:+420/2/8584695,   E-mail: peterka@it.cas.cz

Abstract. The double impact oscillator represents two symmetrically arranged single impact oscillators. It is the model of a forming machine, which does not spread the impact impulses into its neighbourhood. The anti-phase impact motion of this system has the identical dynamics as the single system. The in-phase motion and the influence of asymmetries of the system parameters are studied using numerical simulations. Theoretical and simulation results are verified experimentally and the real value of the restitution coefficient is determined by this method.

DINAMIKA DVOUDARNIH OSCILATORA
Oscilator sa obostranim sudarom je mehanički sistem sa jednim stepenom slobode čija se masa periodično pobuđuje. Istraživanje njegovog ponašanja počelo je pedesetih. Newton-ova elementar-na teorija sudara je obično smatrana modelom sudara. Fundamentalni zakoni kretanja sistema su danas poznati kao rezultat dubokih teorijskih i simulacionih istraživanja i oni su verifikovani eksperimentima. Svi rezultati su primenljivi i za anti-fazno kretanje oscilatora dvostrukog sudara, koji ima veliki značaj u oblikovanju sečenju itd.
Interes istraživanja je usresređen na dinamiku oscilatora sa mekim sudarom, kada se trajanje sudara ne može zanemariti a disipativne sile između tela u sudaru su izabrane prema realnoj situaciji. Kelvin-Voigt-ov model sudara je primenjen u prvom koraku ove studije Kada se zaustavna krutost menja od nule do beskonačnosti tada se simulira prelaz od linearnog (bez sudara) kretanja do strogo nelinearnog kretanja sa krutim sudarom. Dinamika oba granična slučaja je poznata i sada je takođe poznat i razvoj nelinearnih svojstava kretanja kada se tvrdoća sudara raste. Ovde će biti objašnjena dinamika oscilatora sudara. Biće prikazani i video zapisi analogne i numeričke simulacije, kao i eksperimenti. Osnovna struktura članka je sledeća: teorijska analiza, eksperiment i dinamika oscilatora se mekim sudarom.