Vol.11, No 1, 2013 pp. 75 - 89
UDC 811.111:316.7

EMOTIONS IN ENGLISH: CULTURAL SCRIPTS AS MEDIATORS BETWEEN LANGUAGE AND CULTURE
Jelena Rakić
Highschool of languages, Belgrade, Serbia
E-mail: ellen.jelena@gmail.com

Among studies on the English language, there is a notable absence of works on the relationship between English and its cultural underpinnings. Also, various research studies on language, emotion and culture lack descriptions of the situation in English, fostering the conclusion that English is culturally neutral. Anna Wierzbicka proposes the term Anglo-culture to cover the culture(s) behind the language, formulating cultural scripts that serve as a basis for modelling interaction, and which are founded on the linguistic behaviour. We present those scripts relevant for understanding the domain of emotions in Anglo-culture, connecting them to the stereotypes about English reserve and politeness to show that the domain of emotions is a building block in the totality of Anglo-culture. The lexical items investigated show strong cultural markedness in line with the more general cultural scripts, which serves to prove that they are a useful tool for investigating the relationship between languages and cultures.
Key words: English, language, culture, emotion, Anglo-culture, cultural scripts

EMOCIJE U ENGLESKOM: KULTURNI SCENARIJI KAO POSREDNICI IZMEĐU JEZIKA I KULTURE
U moru studija o engleskom jeziku, primetno je odsustvo radova o vezi između engleskog jezika i njegove kulturne potpore. Takođe, različita istraživanja o jeziku, emocijama i kulturi često ne daju detaljnu sliku o situaciji u engleskom, što može dovesti do zaključka da je engleski kulturno neutralan jezik. Ana Vježbicka predlaže termin Anglo-kultura, koji bi obuhvatao postojeće kulturne obrasce iza jezika i formuliše kulturne scenarije koji funkcionišu kao osnova za prilagođavanje u društvenoj interakciji, a koji se zasnivaju na jezičkom ponašanju. Mi smo izložili one scenarije koji su relevantni za razumevanje domena emocija u Anglo-kulturi, povezujući ih sa rasprostranjenim stereotipima o engleskoj uzdržanosti i uglađenosti da bismo pokazali da je domen emocija sastavni element u ukupnosti Anglo-kulture. Lekseme koje smo ispitivali snažno su kulturno markirane u skladu sa opštijim kulturnim scenarijima, što pokazuje da su oni korisno sredstvo za istraživanje odnosa između jezika i kulture.
Ključne reči: engleski, jezik, kultura, emocije, Anglo-kultura, kulturni scenariji