Vol. 11, No 2, 2013 pp. 135 - 145
UDC 796.015.132
Original research article

ASSESSMENT OF PHYSICAL FITNESS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
Dragan Cvejić1, Tamara Pejović1, Sergej Ostojić2
1University of Novi Sad, Faculty of Education, Sombor, Serbia
2University of Novi Sad, Faculty of Sport and Physical Education, Novi Sad, Serbia
Abstract. Existing evidence suggests that physical fitness is an excellent indicator of the health of children and adolescents and is a predictor of health in later life. Furthermore, measuring, assessing and monitoring of physical fitness should be considered a public health priority. Currently in the world there are more than fifteen battery (group) tests for the assessment of physical fitness in children and adolescents. Unlike most European countries which are already applying the EUROFIT battery of tests in schools, or the United States where the FITNESSGRAM battery test is being applied, Serbia lacks a clearly specified and well defined strategy for testing physical fitness in children and adolescents. The obvious problem of testing physical fitness in children and adolescents is the focus of this review. The basic idea is to, by showing the most common battery of tests and the circumstances in which they are incurred and being replaced, clarify the concept and importance of testing, select the components that are necessary to test and propose a valid, reliable and objective group of tests for fitness in children and adolescents. The analysis of the most common groups of tests and new scientific evidence has highlighted the importance of evaluation of the components of health-related fitness. ALPHA-FIT battery tests are proposed in physical education, which were incurred as part of the ALPHA project of the European Union (Assessing Levels of Physical Activity and Fitness).
Key words:  Health, testing, EUROFIT, FITNESSGRAM, ALPHA-FIT

PROCENA FIZIČKE FORME DECE I ADOLESCENATA
Postojeći dokazi ukazuju da je fizička forma odličan indikator zdravlja dece i adolescenata i prediktor zdravlja u kasnijim godinama života, kao i da merenje, procenjivanje i praćenje forme treba smatrati prioritetom javnog zdravlja. Trenutno u svetu postoji više od petnaest baterija (grupa) testova za procenu fizičke forme dece i adolescenata. Za razliku od većine evropskih zemalja koje u školama već primenjuju EUROFIT bateriju testova, SAD koje primenjuju bateriju FITNESGRAM, Srbija nema jasno preciziranu i potpuno određenu strategiju testiranja fizičke forme dece i adolescenata. Evidentan problem testiranja fizičke forme dece i adolescenata je u fokusu ovog preglednog rada. Osnovna ideja je da se prikazom najzastupljenijih baterija testova i okolnosti zbog kojih su nastale i menjale se, pojasni pojam i značaj testiranja, izdvoje komponente koje je neophodno testirati i predloži validna, pouzdana i objektivna grupa testova za procenu forme dece i adolescenata. Analizom najzastupljenijih grupa testova i novih naučnih dokaza istaknut je značaj procene komponenti forme povezanih sa zdravljem. Na časovima fizičkog vaspitanja je predložena upotreba baterije testova ALFA-FIT nastale kao deo projekta Evropske Unije ALPHA (prema engl. Assessing Levels of Physical Activity and fitness – procena nivoa fizičke aktivosti i forme).
Ključne reči: Zdravlje, testiranje, EUROFIT, FITNESGRAM, ALFA-FIT