Vol. 10, No 4, Special Issue, 2012 pp. 319 - 327
UDC 796.01 : 711.57
Review article

INCLUSIVE PHYSICAL EDUCATION IN VOJVODINA: THE CURRENT SITUATION AND FUTURE PROSPECTS
Tatjana Tubić, Višnja Đorđić
University of Novi Sad, Faculty for Sport and Physical Education, Novi Sad, Serbia
Abstract. The inclusive model of education in the Republic of Serbia has been intensely developed since 2009. The process of its practical application in physical education teaching faces multiple challenges. Inclusive PE can bring considerable benefits to all the participants in the educational process and contribute to social inclusion. The paper presents the major results in Stage One of the scientific project entitled Inclusive Teaching of Physical Education in Vojvodina's Schools: Challenges and Prospects, those regarding the work of the interdepartmental committees, material/technical conditions for the realization of inclusive PE, initial training, as well as the attitudes of pre-service and currently working PE teachers to inclusive physical education. The results obtained in the initial stage of the implementation of inclusive education show that inclusive practices and inclusive culture insufficiently keep abreast of the inclusive policy as defined by related legislation. Improvements in inclusive physical education in Vojvodina's schools are possible through: 1. The provision of necessary material, organizational and professional resources; 2. closer ties between all of the stakeholders; 3. improvements in the program of initial and continual education of the implementers of inclusive PE; 4. innovations in the curricula and planning of PE; and 5. further development of inclusive culture and practices.
Key words:  Inclusive physical education, PE teachers, attitudes, initial teacher training, schools in Vojvodina

INKLUZIVNO FIZIČKO VASPITANJE U VOJVODINI: AKTUELNO STANJE I PERSPEKTIVE
Inkluzivni model obrazovanja u Republici Srbiji intenzivno se razvija od 2009. godine. Proces primene ovog modela u nastavi fizičkog vaspitanja prate brojni izazovi. Inkluzivno fizičko vaspitanje može doneti značajne koristi svim učesnicima obrazovnog procesa i doprineti socijalnoj inkluziji. U radu su prikazani najvažniji rezultati prve faze naučnog projekta “Inkluzivna nastava fizičkog vaspitanja u vojvođanskim školama: izazovi i perspektive”, koji se odnose na rad interresornih komisija, materijalno-tehničke uslove za realizaciju inkluzivnog fizičkog vaspitanje, inicijalnu obuku, kao i stavove budućih i aktuelnih nastavnika fizičkog vaspitanja o inkluzivnom fizičkom vaspitanju. Rezultati dobijeni u početnoj fazi implementacije inkluzivnog obrazovanja, ukazuju da inkluzivna praksa i inkluzivna kultura ne prate u dovoljnoj meri inkluzivnu politiku uobličenu u odgovarajućim zakonskim propisima. Inkluzivno fizičko vaspitanje u vojvođanskim školama moguće je unaprediti: 1) obezbeđivanjem neophodnih materijalnih, organizacionih i stručnih resursa; 2) čvršćim povezivanjem svih stakeholdera 3) unapređivanjem programa inicijalnog i kontinuiranog obrazovanja realizotora inkluzivnog fizičkog vaspitanja 4) inoviranjem nastavnih planova i programa fizičkog vaspitanja i 5) daljim razvojem inkluzivne kulture i prakse.
Ključne reči: inkluzivno fizičko vaspitanje, nastavnici fizičkog vaspitanja, stavovi, inicijalna obuka nastavnika, vojvođanske škole