Vol. 9, No 4, 2011 pp. 455 - 464
UDC 159.9
Original empirical article

RELATIONSHIP BETWEEN GOAL ORIENTATION, MOTIVATION AND POSITIVE AFFECTIVE OUTCOMES OF YOUNG ATHLETE IN SERBIA
Ana Vesković, Marko Milanović
Faculty of Sports and Physical Education, University of Beograd, Serbia

Abstract.This research is aimed at describing motivational features, achievement goals, and the related affective positive outcomes of young athletes in Serbia. Also, we wanted to examine the extent to which achievement aims, according to AGT, and motivation, according to SDT, can predict affective positive outcomes. The sample consisted of young athletes (N=227), of both genders, aged 15-18 years, who train different individual and group sports. The subjects completed questionnaires assessing goal orientation, sport motivation, satisfaction with individual performance and ability utilization, positive and negative affects and a subjective vitality scale. The subjects in the Serbian sample manifested high levels of positive affective outcomes, higher levels of more autonomous types of extrinsic motivation and intrinsic motivation, and higher task aims in comparison to ego aims. Based on a multiple and hierarchical linear regression, the concepts of SDT were identified as significant predictors of affective positive outcomes, first of all intrinsic motivation and amotivation, while the concepts originating from AGT such as ego and task-aimed orientation, did not significantly predict affective positive outcomes. The results of this study highlight the importance of motivation for the realization of positive affective outcomes that the young can accomplish in sport, thus indicating the possibility of coach education.
Key words:  goal orientation, motivation, satisfaction with individual performance and ability utilization, positive and negative effects, subjective vitality

ODNOS IZMEĐU CILJEVA, MOTIVACIJE I POZITIVNIH ISHODA NA PRIMERU MLADIH SPORTISTA IZ SRBIJE
Cilj ovog istraživanja jeste da se opišu motivacija, ciljevi postignuća i sa njima povezani pozitivni afektivni ishodi kod mladih sportista u Srbiji. Takođe, želeli smo da ispitamo stepen u kome ciljevi postignuća prema AGT, i motivacija, prema SDT, mogu da predvide pozitivne afektivne ishode. Uzorak čine mladi sportisti (N=227), oba pola, uzrasta 15-18 godina, koji treniraju različite individualne i kolektivne sportove. Ispitanici su popunili upitnik ciljne orijentacije, sportske motivacije, upitnik zadovoljstva izvođenjem i iskorišćenošću potencijala, skalu pozitivnih i negativnih osećanja i skalu subjektivne vitalnosti. Ispitanici na uzorku u Srbiji, ispoljavaju visok nivo pozitivnih afektivnih ishoda, ekstrinzičke motivacije sa većim stepenom autonomije i intrinzičke motivacije, i viši nivo orijentacije na zadatak nego na postignuće. Na osnovu multiple i hijrarhijske linearne regresije, koncepti SDT su identifikovani kao značajni predikotri pozitivnih afektivnih ishoda, na prvom mestu intirnzička motivacija i amotivacija, dok koncepti koji potiču iz AGT – ciljna orijentacija na zadatak i ciljna orijentacija na postignuće, nisu značajni prediktori pozitivnih afektivnih ishoda. Rezultati ove studije osvetljavaju značaj motivacije za ostvarivanje pozitivnih afektivnih ishoda koje mladi modu da ostvare kroz sport i ukazuju na mogućnost edukacije trenera.
Ključne reči: ciljna orijentacija, motivacija, zadovoljstvo izvođenjem i iskorišćenošću potencijala, pozitivna i negativna osećanja, subjektivna vitalnost