Vol. 5, No 2, 2007 pp. 139 - 152
UDC 613.71/.72
Review Paper

REVIEW OF NATIONAL AND INTERNATIONAL RESEARCH STUDIES IN POSTURAL DEFORMITIES: THE PERIOD FROM 2000 TO 2007
Tijana Purenović
Faculty of Sport and Physical Education, University of Niš, Serbia
E-mail: tijanapurenovic@gmail.com

Abstract. Postural status aberrations in children and youth represent a global and current problem, and as such attract enormous attention on the part of national and international experts in different fields. It is quite natural to expect different approaches and different results of national and international researchers in this area; therefore, the aim of this research is to define these differences in national and international research methods and methodologies and thus obtain results. The research encompassed 50 studies (25 national and 25 international ones), and they were selected according to the established criteria. By analyzing and comparing these research studies, a conclusion was drawn that there are differences in the use of research methodology – Serbian authors have mainly used less objective methods for the assessment of the postural status of their subjects, and foreign authors have, on the other hand, greatly preferred more objective methods. However, when talking about research results regarding postural deformities defined by national and international authors, we cannot state any significant differences. Namely, both national and international authors have reached, in most cases, the same conclusions – the existence of a correlation between obesity and lower limb deformities, body height and foot status, scoliotic bad body posture and body mass, greater engagement of one hand and spinal column deviation on the frontal plane, etc.
Key words:  postural status, schoolchildren, athletes, asymmetric sports, work methodology

PREGLED DОМАĆIH I INOSTRANIH ISTRAŽIVANJА IZ ОBLASTI POSTURALNIH PОRЕMЕĆАЈА: PЕRIОD ОD 2000. DО 2007. GОDINЕ
Aberacije posturalnog statusa dece i omladine su globalni i uvek aktuelni problem svih zemalja u svetu, a u prilog tome govori i velika zainteresovanost i domaćih i inostranih stručnjaka raznih oblasti. Realno je očekivati razlike u načinu, ali i u rezultatima rada istraživača sa naših prostora i istraživača iz drugih krajeva sveta, kada je reč o ovoj problematici, te je stoga, cilj ovog istraživanja da se ustanove iste između studija domaćih i inostranih autora upoređivanjem metodologije rada i rezultata do kojih su došli. Istraživanjem je obuhvaćeno 50 studija (25 domaćih i 25 inostranih), a selekcija istih je izvršena poštovanjem odgovarajućih kriterijuma. Analizom i poređenjem studija obuhvaćenih ovim istraživanjem, zaključeno je da postoje razlike u metodologiji rada – autori iz Srbije su najčešće primenjivali manje objektivne metode za procenu posturalnog statusa ispitanika, a inostrani autori, sa druge strane, objektivnije metode. Međutim, kada je reč o rezultatima studija o stanju posturalnih poremećaja, koje je ustanovljeno od strane, kako domaćih, tako i inostranih autora, ne može se govoriti o postojanju velikih razlika. Naime, i domaći i inostrani autori su, u većini slučajeva, došli do istih zaključaka – postoji značajna povezanost gojaznosti sa deformitetima donjih ekstremiteta, telesna visina i status stopala su u korelaciji, skoliotično loše držanje tela je u korelaciji sa telesnom masom, veće angažovanje jedne ruke je povezano sa devijacijom kičmenog stuba u frontalnoj ravni, i dr.
Ključne reči: posturalni status, deca školskog uzrasta, sportisti, sportovi asimetrije, metodologija rada