Vol. 4, No 1, 2006 pp. 35 - 48
UDC 796.012:591.473
Scientific Paper

MODELING VARIABILITY OF THE ASSIGNED LEVEL
OF FORCE DURING ISOMETRIC CONTRACTIONS
OF THE ARMS EXTENSOR MUSCLES IN UNTRAINED MALES
Đurica Amanović1, Milenko Milošević1, Radomir Mudrić1,
Milivoj Dopsaj
2, Dušan Perić3
1College of Interior Affairs, 2Police Academy, 3Faculty of Management in Sport, Belgrade, Serbia

Abstract. The research has been carried out in order to measure the variability of the development of muscle force control achieved by the arms extensor muscle within the task requirements. The experiment involved testing the arm extensor muscle by using the isometric Flat Bench Press Test. The sample consisted of 28 subjects who were students of the College of Internal Affairs in Zemun – Belgrade. The subjects had underwent five individual test trials, within which the first trial measured the maximum isometric muscle force (Fmaxizo) and in the other four cases depended on the acquired percentage of Fmaxizo at the levels of 30%, 50%, 70% and 90%. The testing was developed by using a hardware–software system applied in the Special Physical Education Laboratory at the College of Internal Affairs. The variability differences among the observed variables were measured by implementing the ANOVA variance analysis, Kandalls and Wilcoxon's Test. In order to establish the differences among individual variables, the Students t-test of equal samples was used. The ANOVA results showed a statistically significant difference between the mean values and variability among all of the observed variables at the F = 6.065, p = 0.001 level, in relation to the absolute values and F = 9.956, p = 0.000 and in relation to relative force values. The results of the Students t-test showed a statistically significant difference among the mean value of errors in the developed force between the level of 30 percent (as the smallest force of the level tested) and all the other levels of 50%, 70% and 90% (as the middle, large and submaximum level of force). Kandalls test showed  that the error distribution, that is, the level of force deviation from the force level required by the task, differs from the aspect of absolute  and the aspect of relative values (values in percents) at the p = 0.000 level. According to the results, it can be concluded that in regards to the control of muscle force distribution as part of the task, a healthy and untrained male population mostly makes errors in the sense of a low level of force (at the 30 percent level of Fmaxizo), while at the level of 50, 70 and 90 percent of Fmaxizo, the errors are statistically nonsignificant. This means of the ability for fine motoric control, or creating muscle force at the level of 30 percent of Fmax, for the subjects represented a motor task which they were not able to completely realize, while in the cases where  higher levels of force were used, the examinees were more precise with fewer errors.
Key words:  Isometric muscle force, motor control, flat bench press test, level of muscle force control

VARIJABILITET KONTROLE ISPOLJAVANJA ZADATOG NIVOA SILE MIŠIĆA OPRUŽAČA RUKU U IZOMETRIJSKOM REŽIMU RADA KOD NETRENIRANIH OSOBA MUŠKOG POLA
Istraživanje je obavljeno sa ciljem da se proceni varijabilitet kontrole realizacije ostvarenog nivoa mišićne sile kod mišića opružača ruku u funkciji zadatkom zadatog. Eksperimentom je bilo obuhvaćeno testiranje mišića opružača ruku primenom testa ravni bendž-pres u izometrijskim uslovima naprezanja, a realizovano je nad uzorkom sastavljenom od 28 ispitanika, studenata Više škole unutrašnjih poslova u Zemunu – Beograd. Ispitanici su tokom eksperimentalnog testiranja ostvarili po 5 pojedinačna testovna pokušaja, pri čemu je pri prvom pokušaju merena maksimalna mišićnu sila (FmaxIZO) a u preostala četiri ostvarena sila  u odnosu na zadati procenat od maksimalne sile Fmax na nivou od 30%, 50%, 70% i 90%. Testiranje je izvršeno pomoću hardversko-softverskog sistema koji se koristi u Dijagnostičko prognostičkoj laboratoriji (DPL) za Specijalno fizičko obrazovanje u Višoj školi unutrašnjih poslova u Beogradu. Razlika varijabiliteta između posmatranih varijabli utvrđena je primenom analize varijanse – ANOVA, Kendalovog i Vilkoksonovog testa. Za utvrđivanje postojanja razlike između pojedinačnih varijabli korišćen je Studentov t test za parne uzorke. Rezultati ANOVE su pokazali da postoji statistički značajna razlika između srednjih vrednosti i varijabliliteta kod posmatranih varijabli na nivou F = 6.065, p = 0.001, u odnosu na apsolutne vrednosti, i F = 9.956, p = 0.000, u odnosu na relativne vrednosti sile. Razultati Studentovog t-testa pokazali su da postoje statistički značajne razlike između srednje vrednosti grešaka ostvarene sile između nivoa od 30% (kao najnižeg testiranog nivoa sile) i svih ostalih nivoa (50%, 70% i 90%, kao srednjeg, velikog i submaksimalnog nivoa sile). Kendalov test pokazuju da se distribucije grešaka, tj. postignutih odstupanja nivoa sile od zadate vrednosti, razlikuju i sa aspekta apsolutnih i sa aspekta relativnih vrednosti (vrednosti izražene u %) na nivou p = 0.000. Generalno posmatrano, na osnovu rezultata se može zaključiti da u odnosu na kontrolu ispoljavanja mišićne sile u funkciji zadate zdrava i ne trenirana populacija muškaraca najviše greši u odnosu na mali nivo sile (nivo od 30% od FmaxIZO), dok su na nivoima od 50, 70 i 90% od FmaxIZO greške statistički značajno manje. To praktično znači da je sposobnost fine motorne kontrole tj. kontrolisanog ispoljavanja mišićne sile na nivou od 30% od Fmax za ispitanike predstavljalo motorički zadatak koji oni nisu mogli uspešno, odnosno precizno da realizuju, dok su kod većih nivoa sile ispitanici bili precizniji tj. manje su grešili.
Ključne reči: izometriska mišićna sila, motorna kontrola, ravni bendž-pres, kontrola ispoljavanja mišićne sile