Vol 9, No 1, 2010 pp. 37-44
UDC 316.2:159.923.2

IDENTITY AS A PROBLEM OF TODAY
Tatiana Panfilova
Moscow State Institute of International Relations (University), Russia
Email: panta@inbox.ru

The problem of identity is based on the more fundamental problem of subjectivity. The more subjectivity is lost, the more acute the problem of identity is. But the loss of subjectivity is one of the main trends of our time. Both problems are rooted in non-humanistic orientation of modern globalization and they are rather social than psycho-logical. But globalization engenders psychological mechanisms which assist to bring up a man capable of functioning in the inhuman way globalization needs. So psy-choanalytic approach is necessary but it isn't enough. To cope with the problem we must use the findings of some other studies. Is it possible to keep true identity or to avoid loss of it nowadays? I see the only satisfactory opportunity in being connected with the humanistic tendency and the productive orientation. It is not typical for our time but the true identity does exist as a manifestation of the humanistic tendency. Only humankind as a whole can find the way out of this difficult situation. But psychoana-lytic movement will make a valuable contribution to the improvement of the situation if it promotes the productive orientation and the strengthening of subjectivity.
Key words:identity, globalization, loss of identity, subjectivity, humanistic tendency, productive orientation, non-humanistic orientation of modern globalization.

IDENTITET KAO PROBLEM DANAŠNJICE
Problem identiteta zasniva se na fundamentalnom problemu subjektivnosti. Što se više subjektivnost gubi, problem identiteta je akutniji. Ali gubitak subjektivnosti je jedan od glavnih trendova danas. Ali problemi su u ne-humanističkim orijentacijama savremene globalizacije i oni su socijalne a ne psihološke prirode. Ali globalizacija ugrožava psihološke mehanizme koja stvara ljude koji funkcionišu na nehuman način kako globaliyacija zahteva. Dakle, psihoanalitički pristup je neophodan ali nije dovoljan. Da bi se nosili sa problemima moramo koristiti dostignuća drugih proučavanja. Da li je moguće zadržati pravi identitet i izbeći gubitak danas? Kao jedinu zadovoljavajuću mogućnost vidim povezivanje sa humanističkim tendencijama i produktivnim orijentacijama. Nije tipično za naše vreme da pravi identitet postoji kao manifestacija humanističke tendencije. Samo čovečanstvo kao celina može da nadje izlaza iz ove teške situacije. Psihoanalitički pristup će dati doprinos poboljšanju situacije ako promoviše produktivnu orijentaciju i učvršćivanje subjektivnosti.
Ključne reči: identitet, globalizacija, gubitak identiteta, subjektivnost, humanistička tendencija, produktivna orijentacija, ne-humanistička orijentacija savremene globalizacije