Vol.2, No 7/2, 1997 pp. 471 - 489
UDC: 532.12: .001.4: 371.380: 612.084: 612.085
COMMENTS ON DICHOTOMY IN ENGINEERING MECHANICS
Jerzy Pindera
Department of Civil Engineering, University of Waterloo
Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G1
Abstract. The increasing demands of modern societies regarding technology, and the explosion of knowledge in all fields during the last several decades, are enforcing a more rigorous approach to development of engineering theories, experiments, design procedures and technological procedures. Of particular importance are new societal and economic criteria for optimization of machines and structures, which encompass the notion of a total cost to the society, which represents not only the traditional cost of manufacturing and servicing the product, but also health issues, use of natural resources, interaction with environment, and disposal of used materials and products. Demands of such a framework exposed strong dichotomy existing in engineering mechanics between the traditional phenomenological approach in development of formulas used in general engineering practice, and the physical approach common in natural sciences and accepted in more demanding aerospace and defence industries. That dichotomy, already reflected in majority of the textbooks on engineering mechanics, is not necessary and results in costly structural failures. Paper outlines patterns of new, physical trends in applied mechanics, and presents typical examples of unnecessary simplifications in mathematical modeling of materials responses, structural behaviour, and experimental procedures.
KOMENTARI NA PODELU U INŽENJERSKOJ MEHANICI
Rastući zahtevi modernih zajednica s obzirom na tehnologiju i eksplozija znanja u svim poljima u toku poslednjih nekoliko dekada, prisiljavaju na rigorozniji pristup razvoju inženjerskih teorija, eksperimentima, postupcima konstruisanja i tehnološkim postupcima. Od posebnog su značaja novi društveni i ekonomski kriterijumi za optimizaciju mašina i struktura, koji uključuju pojam ukupnog troška za društvo, koji pretstavlja ne samo tradicionalne troškove proizvodnje i održavanja proizvoda, već takođe pitanja zdravlja, korišćenja prirodnog bogatstva, interakciju sa prirodnom sredinom i odlaganje iskorišćenih materijala i proizvoda. Zahtevi u ovim okvirima su izloženi snažnoj podeli koja postoji u inženjerskoj mehanici između tradicionalnog fenomenološkog pristupa u razvoju formula korišćenih u opštoj inženjerskoj praksi i fizičkog pristupa uobičajenog u prirodnim naukama i prihvaćenog u zahtevnijim vazduhoplovno-svemirskoj i vojnoj industriji. Ta dikotomija, već izražena u većini knjiga inženjerske mehanike, nije neophodna i ima za posledicu skupe strukturne neuspehe. Ovaj rad ocrtava obrasce novog fizičkog trenda u primenjenoj mehanici i prikazuje tipične primere nepotrebnih pojednostavljenja u matematičkom modeliranju ponašanja materijala, strukturnog ponašanja i eksperimentalnih postupaka.