Vol.4, No 16, 2004 pp. 101-114
UDC 518.12:620.10:531.3(045)

EFFICIENT COMPUTATION METHOD IN FATIGUE LIFE ESTIMATION OF DAMAGED STRUCTURAL COMPONENTS
Katarina Maksimović1, Vera Nikolić2, Stevan Maksimović1
1VTI - Aeronautical Institute, Beograd, Katanićeva 15
2Mechanical Faculty, Kragujevac, Sestre Janić 6

Abstract. This paper focuses on developing efficient computation method in fatigue life estimations of damaged structural components. The aim of this paper is to examine the strength behavior of an important constructional element, the lug, when fatigue cracked, and to propose a stress intensity solution considering various lug geometries. The structural fatigue failure of a common connecting joint used to attach aircraft wing-fuselage components was investigated too. In the fatigue crack growth and fracture analysis of lugs, accurate calculation of the stress intensity factor (K) is essential. To obtain efficient algorithm in crack growth analysis here is derived analytic model for the stress intensity of damaged lug. For this purpose numerical modeling was used to determine stress intensity factor (K) solution for an aluminum lug with a through-the-thickness crack. A contact stress analysis was used to analyze the load transfer between the pin and lug. Fracture mechanics approaches are used to estimate the propagation life. It contains the developed analytical methodologies for determining the stress intensity factors for single through the thickness cracks in the aircraft attachment lugs, and for predicting the growth behavior of these cracks. Computational investigation of the lug not only enables the stress intensity to be determined, but also shows the interrelationship between the essential lug parameters, the crack propagation behavior and the stress distribution in a non-cracked lug. Finally, it is possible to evaluate a stress intensity solution for cracked lugs in the form of a semi-empirical approach, which takes into account the essential lug parameters.
Key words:  damage tolerance analysis, fracture mechanics, crack growth, damaged lugs, analytic methods.

EFIKASAN METOD PROCENE VEKA STRUKTURALNIH ELEMENATA SA INICIJALNIM OŠTEĆENJIMA
Ovaj rad se bavi istraživanjem efikasne metode procene veka srukturalnih elemenata sa inicijalnim oštećenjima. Suština ovog rada je analiza čvrstoće važnog elementa konstrukcije, uške, kada se pojavi prskotina usled zamora, i predlaganje rešenja za intezitet napona uzimajući u obzir različitu geometriju uške. Takođe, se vršilo istraživanje struktura preloma usled zamora kod uški, koje spajaju krilo aviona sa trupom aviona. Precizni proračun faktora inteziteta napona (K) je veoma važan kod analize porasta prskotine i analize loma. Za dobijanje efikasnog algoritma pri analizi porasta prskotine, izveden je analitički model za intezitet napona oštećene uške. U ovu svrhu korišćeno je numeričko modeliranje za određivanje faktora inteziteta napona (K) kod uške izrađene od aluminijuma koja ima  prskotinu u poprečnom preseku. Analiza kontaktnih napona se koristila da bi se analiziralo prenošenje optetrećenja između osovinice i uške. Za procenu radnog veka korišćena je mehanika loma. Ona sadrži razvijene analitičke metode za određivanje faktora inteziteta napona za jednu prskotinu kod uške i predviđanje porasta ovih prskotina. Numeričkom analizom uške ne samo da se omogućuje određivanje inteziteta napona, već pokazuje međusobnu zavisnost između važnih parametara uške, proces širenja prskotine i prenošenje napona na deo oko prskotine. Na kraju, postoji mogućnost da se izračuna intezitet napona uški sa prskotinom u obliku polu-empirijskog pristupa, koji uzima u obzir važne parametre uške.
Ključne reči:  Analiza tolerancije oštećenja, mehanika loma, porast prskotine, oštećene uške, analitičke metode.