Vol.3, No 13, 2003 pp. 635-646
UDC 620.172.24:621.82.031.4.001.24:535.5.012=861

CLOSED FORM EXPRESSION FOR FATIGUE LIFE PREDICTION AT COMBINED HCF/LCF LOADING
D. Jelaska1, S. Glodez2, S. Podrug1
1University of Split, Croatia, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture,
R. Boskovica b.b., Split, Croatia
e-mail: djelaska@marjan.fesb.hr
2University of Maribor, Slovenia, Faculty of Mechanical Engin.

For the combined HCF/LCF loading, which  stress history is simplified in the way that it consists of one LCF stress block with number of  cycles equal to the number of start-up in-service operations and one HCF stress block  with summed-up all HCF cycles, the closed form expressions are derived for estimating both the crack initiation life and the crack propagation life at combined HCF/LCF loading. As an example of the use, Smith and Haigh diagrams are obtained  for the components made of titanium alloy Ti-6Al-4V, which enable the fatigue strength estimation for designed fatigue life, known load ratio and certain number of HCF cycles per one combined stress block.

IZRAZ U ZATVORENOJ FORMI
ZA PREDVIDJANJE TRAJANJA PRI ZAMORU
KOD KOMBINOVANOG HCF/LCF OPTEREĆENJA
Za kombinovano HCF/LCF opterećenje, čija je istorija napona pojednostavljena na takav način da se sastoji od jednog LCF naponskog bloka sa brojem ciklusa koji je jednak broju početnih radnji unutrašnjeg servisa, i jednog HCF naponskog bloka u kome su sumirani svi HCF ciklusi, izrazi u zatvorenoj formi izvode se za procenu kako trajanja začetka prsline, tako i trajanja prostiranja prsline kod kombinovanog HCF/LCF opterećenja. Kao primer upotrebe dobijeni su Smit i Hej dijagrami za komponente nacinjene od titanijumske legure Ti-6Al-4V, koje omogućavaju procenu snage pri zamoru za konstruisano trajanje pri zamoru, pozanatom odnosu opterećenja i odredjenom broju HCF ciklusa po jednom kombinovanom naponskom bloku.