Vol.3, No 11, 2001 pp. 81-89
UDC 517.518
INTEGRAL METRICS WITH WEIGHT FUNCTIONS
TO REGULARIZE SINGULARITIES NUMERICALLY
Ivan I. Cosenco
Moscow State University of Services, Moscow, Russia
E-mail: cosenco@chat.ru

Abstract. The equation of satellite oscillations about its center of masses, which simultaneously moves on given elliptical orbit is under consideration. The solution is calculated on interval of time conforming to one revolution on orbit. The evolution of the Cauchy problem solution with the fixed initial data is studied depending on parameter e of an eccentricity of orbit. The initial conditions are set in a point of an apofocus. The point of pericentre corresponds to the left and right ends of a range where the solution is defined. The eccentric anomaly is used as independent variable. Parameter of an eccentricity can vary in range e ? [0, 1]. The conditions of continuous transition to a limit in a space of solutions, when e = 1, are studied. Thus orbit in a limit becomes a line segment and the satellite has collision with center of gravity in pericentre. The equation of satellite oscillations in a point of pericentre has a singularity. When e = 1, the right side of differential equation has a non-uniform limit. The conditions of transition to the limit continuous on parameter of an eccentricity in space of solutions are studied. The computational implementation thus does not demand increase of simulation time when approaching to a limit case e = 1. To achieve the purpose cited at first a reduction of a system of the following differential equations is carried out. Here e is the parameter of a problem such, that e = 1 - e 2. Above ODE system is reduced to an integral equation of a kind in the space of phase variables derivatives. Here x0 is the vector of the initial data. The solution is prolonged on parameter of a problem e from some regular value e 0 ? 0, regarding as non-perturbed. The reduction described through the formula preserves uniform topology in a phase space. Usage of the integral metrics for derivatives simultaneously allows construct regular solution prolongation algorithms on parameter even when the regularity in right sides of equations of motion is violated. With this purpose instead of L2([0,2p],R2) it is necessary to use the weight spaces with corresponding weight functions vanishing in singular points. The regularization of algorithms is reached due to topology exhaustion of solutions space in these points. Thus like it is in an implicit function theorem it is possible to construct an iterative process of approximating of the precise solution concurrently in any semi-norm of Frechet space automatically ensuring a uniform convergence on any subinterval of a kind [d, 2p - d] ? [0, 2p]. To prolong the solution on parameter the Newton's method in the weight spaces is used. In numerical implementations the algorithm of prolongation on parameter is performed for finite-dimensional Galerkin's systems, received from a system of precise equations.

METRIKA INTEGRALA SA FUNKCIJAMA TEŽINE
DA BI SE REGULISALI SINGULARITETI NUMERIČKI
Jednačina satelitskih oscilacija oko svog centra masa, koje se istovremeno kreću po zadatim eliptičnim orbitama se razmatra u ovom radu. Rešenje se izračunava za interval vremena koji je potreban da se ostvari jedan obrtaj po orbiti. Evolucija rešenja Košijevog problema sa nepromenljivim početnim podacima je proučena u zavisnosti od parametra e koji predstavlja ekscentričnost orbite. Početni uslovi su smešteni u tački aro-fokusa. Tačka pericentra odgovara levom i desnom kraju opsega gde je rešenje definisano. Anomalija ekscentričnosti se koristi kao nezavisno promenljiva. Parametar ekscentričnosti se menja u opsegu ?0,1?. Uslovi neprekidnosti prelaska na ograničenje u prostoru rešenja kada je e=1 se proučavaju u ovom radu. Stoga orbita u graničnom uslovu postaje segment jedne linije i satelit ima sudar sa centrom gravitacije u pericentru. Jednačina satelitskih oscilacija u tački pericentra ima singularnost. Kada je e=1 desna strana diferencijalne jednačine ima neuniformno ograničenje. Uslovi prelaska na ograničenje koje je neprekidno po parametru ekscentričnosti u prostoru rešenja se proučava u ovom radu. Primena proračuna stoga ne zahteva povećanje vremena simulacije kada se približava graničnom slučaju e=1. Da bi se postigla namera navedena na početku, vrši se redukcija sistema sledećih diferencijalnih jednačina. Ovde je e-parametar jednog takvog problema tako da je e=1?e2. Gornji sistem običnih diferencijalnih jednačina se redukuje na jednu integralnu predstavljenu u prostoru izvoda faznih promenljivih. Ovde xO predstavlja vektor početnih podataka. Rešenje je produženo po parametru postavljenog problema e od neke regularne vrednosti eo=O  koja se smatra kao neporemećena vrednost. Redukcija opisana putem ove formule zadržava uniformnu topologiju u faznom prostoru. Upotreba integralnih mera za izvode istovremeno omogućava konstrukciju regularnog rešenja algoritama produžavanja po parametru čak i kada regularnost na desnoj strani jednačina kretanja je narušena. S ovom namerom umesto L2(?0,2p?,R2) neophodno je koristiti prostore težine sa odgovarajućim funkcijama težine koje isčezavaju u singularnim tačkama. Regularizacija algoritama se postiže usled iscrpljivanja topologije prostora rešenja u ovim tačkama. Stoga slično onome kako je to u jednoj teoremi implicitnih funkcija, moguće je konstruisati iterativni proces aproksimacije preciznog rešenja istovremeno.