Vol.2, No 10, 2000 pp. 1283-1291
UDC 620.17(045)
MODELING OF MATERIALS SENSITIVE
TO THE TYPE OF RHEOLOGICAL PROCESSES
Angel Ivanov Baltov
Varbinka Valeva Valeva, Jordanka Alexandrova Ivanova
Institute of Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences,
Acad. G. Bonchev str., bl. 4, 1113 Sofia, Bulgaria
E-mail: valeva@imbm.bas.bg , ivanova@imbm.bas.bg

Abstract.  Applying time discretization of the rheological process and considering every time step of rheological change as a combination of creep and relaxation a procedure for using constitutive equations with different material rheological characteristics of creep and relaxation is proposed. This procedure is illustrated on the simple numerical example.

MODELIRANJE MATERIJALA OSETLJIVIH
NA ODREĐENI TIP REOLOŠKIH PROCESA
Primenjujući vremensku diskretizaciju reološkog procesa i posmatrajući reološke promene u svakom periodu odabiranja kao kombinaciju puzanja i otpuštanja, predložen je postupak za korišćenje konstitutivnih jednačina sa različitim reološkim karakteristikama puzanja i otpuštanja materijala. Ovaj postupak ilustrovan je jednostavnim numeričkim primerom.