Vol.11, No 1, 2013 pp. 35 - 46
UDC 81'243:37]:316.72

MULTICULTURAL ENCOUNTERS IN EFL CLASSROOMS
Radmila Bodrič1, Violeta Stojičić2
1Department of English, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia
E-mail: radmila.bodric@gmail.com
2Department of English, Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia, Serbia
E-mail: violeta.stojicic@filfak.ni.ac.rs

It is because of the rapidly increasing interconnections among all nations, the need for mobility and the urge to be academically competitive in relation to the rest of the world, that multicultural education in all its facets is becoming more important than ever. A new language pedagogy is gaining ground, wherein multicultural awareness along with multilingualism constitute the core of the foreign language (L2) curriculum. Thus, in-service teacher training has a strategic role in preparing Europe's education systems to meet the challenges of change and to equip students to respond effectively to those challenges. The paper will, therefore, explore the requirements of culturally responsive language pedagogy, the foreign language teacher's roles within the new paradigm, the possibilities and benefits of first-hand multicultural experience and ways of instilling multicultural awareness and competence into students, all for the purpose of embracing and appreciating diversity as a means of both academic and personal growth.
Key words: mobility, multilingualism, multiculturalism, foreign language (L2) curriculum, in-service teacher training, diversity

SUSRETI KULTURA U NASTAVI ENGLESKOG KAO STRANOG JEZIKA
Zbog sve sve većeg povezivanja među narodima, kao i potrebe za pokretljivošću i konkurentnošću u akademskom svetu, višekulturno obrazovanje u svim segmentima postaje značajnije nego ikada. Nove tendencije su uslovile pojavu jednog novog pristupa nastavi jezika u okviru kojeg višekulturna svest i višejezičnost predstavljaju jezgro nastavnog plana i programa stranih jezika. Otuda profesionalno usavršavanje nastavnika ima stratešku ulogu u pripremanju evropskih obrazovnih sistema da prihvate izazove novonastalih promena i da osposobe studente da se efikasno izbore sa tim promenama. Rad će se, prema tome, baviti zahtevima jezičke nastave orijentisane ka kulturi, potom ulogama nastavnika stranog jezika u okviru nove paradigme, mogućnostima i prednostima lično doživljenog višekulturnog iskustva, kao i načinima razvijanja višekulturne svesti i kompetencije studenata, sve u cilju prihvatanja i poštovanja različitosti kao sredstva akademskog i ličnog razvoja.
Ključne reči: pokretljivost, višejezičnost, višekulturnost, nastavni plan stranih jezika, profesionalno usavršavanje nastavnika, različitost