Vol.10, No 1, 2012 pp. 29 - 39
UDC 811.111'373.612.2      811.163.41'373.612.2

METAPHORIC AND METONYMIC CONCEPTUALIZATIONS OF THE HEAD – A DICTIONARY-BASED CONTRASTIVE ANALYSIS OF ENGLISH AND SERBIAN
Biljana Radić-Bojanić1, Nadežda Silaški2
1Department of English, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad
E-mail: radic.bojanic@gmail.com
2Faculty of Economics, University of Belgrade
E-mail: silaskin@sbb.rs

Within the theoretical framework of Conceptual Metaphor and Metonymy Theory we deal with three metaphoric and metonymic conceptualizations of the HEAD in English and Serbian (THE HEAD IS AN OBJECT; THE HEAD IS A CONTAINER, and THE HEAD STANDS FOR A PERSON) to establish whether they manifest any cross-conceptual, cross-linguistic or cross-cultural differences. Since the mind is embodied, and both English and Serbian are cerebrocentric languages in which the head is seen as the locus of reasoning, we expect to find little difference in the three conceptualizations of the head between the two languages. However, since the mind is also culturally constructed, we hypothesise that the differences will mainly manifest in the linguistic instantiations in the two languages.
Key words: conceptual metaphor, conceptual metonymy, HEAD metaphors, HEAD metonymies, English, Serbian

METAFORIČKA I METONIMIJSKA POIMANJA GLAVE – KONTRASTIVNA ANALIZA REČNIČKIH ODREDNICA U ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU
Pod okriljem teorije pojmovne metafore i metonimije rad istražuje tri metaforička i metonimijska poimanja GLAVE u engleskom i srpskom jeziku (GLAVA JE PREDMET, GLAVA JE SADRŽATELJ, i GLAVA STOJI ZA OSOBU) sa ciljem da ustanovi da li one ukazuju na međupojmovne, međujezičke ili međukulturne razlike. Pošto je um utelovljen, a engleski i srpski jezik se smatraju cerebrocentričnima, jer se glava smatra mestom gde se nalazi razum, ne očekujemo da ćemo naći mnogo razlika u tri poimanja glave u pomenuta dva jezika. Ipak, pošto na um utiče i kultura, pretpostavljamo da će se razlike uglavnom uočiti u jezičkim realizacijama u engleskom i srpskom jeziku.
Ključne reči: pojmovna metafora, pojmovna metonimija, metafore GLAVE, metonimija GLAVE, engleski jezik, srpski jezik