Vol.9, No 2, 2011 pp. 125 - 143
UDC 81'243:371.3      378

THE ROLE OF THE COMMUNICATIVE APPROACH AND COOPERATIVE LEARNING IN HIGHER EDUCATION
Jelena Basta
Faculty of Economics, University of Niš, Serbia
E-mail: jelena.basta@eknfak.ni.ac.rs

It has been widely accepted that language is not only a system of rules, but a dynamic resource for the creation of meaning. In that sense, it is essential to distinguish between knowing various grammatical rules and being able to use these rules effectively when communicating. This view has underpinned one of the most popular approaches to language – communicative language teaching. The aim of this paper is to present the growing importance of focusing on the processes and means towards the learning of a foreign language (FL) rather than the products of a language. With communication at the centre of any FL curriculum, cooperative language learning assumes one of the leading positions in the language teaching-learning process. The paper will try to show the positive effects of cooperative language learning and teaching, as based on the results obtained from the survey carried out on a group of students at the tertiary level of education. It will point out to the fact that cooperative language learning provides students with the necessary social and academic skills, promoting productivity and achievement, which are also the aims of communicative language teaching. The survey results might also be used to give further implications for the creation of FL curriculum.
Key words: communicative language teaching, communicative competence, cooperative learning, English for academic purposes

ULOGA KOMUNIKATIVNOG PRISTUPA I KOOPERATIVNOG UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU
Opšte je zastupljeno mišljenje da jezik nije samo sistem pravila, već i dinamičan izvor stvaranja značenja. U tom smislu, važno je praviti razliku između poznavanja različitih gramatičkih pravila i sposobnosti da se ta pravila uspešno primenjuju u komunikaciji. Ovakav stav se nalazi u osnovi jednog od najpopularnijih pristupa učenju jezika – komunikativnom učenju jezika. Cilj ovog rada jeste da ukaže da je sve važnije baviti se procesima, postupcima i sredstvima koji dovode do uspešnog učenja stranog jezika nego proizvodima jezika. Ukoliko su nastavni planovi stranih jezika osmišljeni na taj način da naglasak stavljaju na komunikaciju, onda u tim slučajevima kooperativno učenje zauzima vodeću ulogu u procesu učenja jezika. Rad će pokušati da ukaže na pozitivne aspekte kooperativnog učenja jezika, koristeći rezultate dobijene na osnovu istraživanja sprovedenog na grupi ispitanika u visokoškolskom obrazovanju. Rad će, takođe, ukazati na činjenicu da je kooperativno učenje jezika omogućava studentima da steknu akademske i socijalne veštine, jer promoviše produktivnost i ostvarivanje zajedničih ciljeva, koji, između ostalog, predstavljaju osnovne premise komunikativnog pristupa jeziku. Rezultati istraživanja se dalje mogu iskoristiti za osmišljavanje nastavnih planova stranih jezika.
Ključne reči: komunikativno učenje jezika, komunikativna kompetencija, kooperativno učenje, učenje u visokom obrazovanju