Vol.7, No 1, 2009 pp. 63 - 73
UDC 811.111 : 811.163.41 ] : 001.891

EXPRESSING ATTITUDES IN ACADEMIC RESEARCH ARTICLES WRITTEN BY ENGLISH AND SERBIAN AUTHORS
Savka Blagojević
Faculty of Philosophy, Niš

The paper presents the results of a contrastive study that examines the expressions by which the authors from English and Serbian writing cultures reveal their attitudes towards the content they report in their academic research articles. These expressions are compared in respect to the linguistic forms in which they appear and to the frequency of their occurrence in academic articles of humanities. The results obtained by analyzing academic articles from the three academic disciplines (sociology, social psychology and philosophy) indicate that more or less the same linguistic forms are used for expressing authors' attitudes in the articles written in both languages. However, their frequency is more evident in the articles written by Serbian writers, which means that these authors more readily express their attitudes than their English colleagues.
Key words: attitudes, contrastive study, academic articles, linguistic forms, frequency of occurrence

IZRAŽAVANJE STAVA U NAUČNOISTRAŽIVAČKIM ČLANCIMA ENGLESKIH I SRPSKIH AUTORA
U radu su predstavljeni rezultati kontrastivnog istraživanja načina na koji autori iz engleske i srpske govorne sredine izražavaju svoje stavove pri izlaganju materije u svojim naučnoistraživačkim člancima. Načini izražavanja stavova ovih autora upoređivani su u odnosu na jezičke forme kroz koje  se one ispoljavaju kao i u odnosu na učestalost njihovog prisustva u akademskim tekstovima iz tri akademske discipline – sociologije, psihologije i filozofije. Analizirano je 45 takvih tekstova i na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da su kod obe grupe autora forme kojima se autorovi stavovi jezički realizuju približno iste, a da su autori iz srpske govorne sredine više skloni da upotrbljavaju ova metadiskursna sredstava u odnosu na svoje engleske kolege. Ovakvu tendenciju autora naučnoistraživačkih članaka nije jednostavno objasniti, jer bi to zahtevalo dublju i sveobuhvatniju analizu koja bi uključila različite kulturne, društvene i psihološke faktore ukorenjene u svaku od navedenih govornih zajednica.
Ključne reči: stavovi, kontrastivna studija, akademski članci, lingvističke forme, učestalost pojavljivanja