Vol.7, No 1, 2009 pp. 47 - 61
UDC 81'246.3 (4-672EU)      81'373.612.2

"UNITY IN DIVERSITY". THE CONCEPTUALISATION OF LANGUAGE IN THE EUROPEAN UNION
Tatjana Đurović
Faculty of Economics, University of Belgrade

The paper aims to find out how multilingualism, as one of the major issues on the European agenda, is perceived in the European Union, i.e. what metaphors the EU officials use when they talk about LANGUAGE. The small-scale study is based on press releases and speeches of the EU Commissioner for Multilingualism, as well as on several reports on the issue, which provides a broader institutional backdrop against which the metaphors are set in. On the basis of selected metaphorical expressions, several conceptual mappings, such as LANGUAGE IS A CONSTRUCTION, LANGUAGE IS BUSINESS, LANGUAGE IS A PERSON are identified and discussed regarding their potential pragmatic role in a sense that metaphors are used persuasively to convey certain socio-political evaluations. The aim of this study is to try to identify whether verbal evidence derived from metaphorical expressions may constitute some ideas whose potential implications we are not aware of.
Key words: multilingualism, EU discourse, conceptual metaphors

"JEDINSTVO U RAZLIČITOSTI". KONCEPTUALIZACIJA JEZIKA U EVROPSKOJ UNIJI
U radu se, kroz analizu metafora koje evropski zvaničnici koriste kada govore o pojmu JEZIKA, obrađuje višejezičnost, kao jedno od glavnih pitanja u Evropskoj Uniji. Korpus primera na kojima se rad zasniva čine saopštenja za štampu, izveštaji i govori Evropskog Komesara za multilingvizam, što predstavlja širi institucionalni okvir unutar kojeg su smeštene metafore. Na osnovu izdvojenih metaforičkih izraza, analizira se nekoliko pojmovnih mapiranja, poput JEZIK JE GRAĐEVINA, JEZIK JE POSLOVANJE i JEZIK JE OSOBA, u pogledu njihove potencijalne pragmatičke uloge, tj. ubeđivačke funkcije metafora kako bi se izrazili određeni društveno-politički vrednosni sudovi. Cilj ovog rada je da pokuša da ustanovi da li metaforički izrazi kao jezički izrazi pojmovnih metafora mogu obrazovati određene ideje čijih potencijalnih implikacija nismo svesni.
Ključne reči: višejezičnost, diskurs Evropske Unije, pojmovne metafore