Vol.6, No 1, 2008pp. 15 - 26
UDC 811'1:165]:811'373.612.2

CHESS-RELATED METAPHORS - GENS UNA SUMUS
Biljana Mišić Ilić
Faculty of Philosophy, University of Niš

The paper examines chess-related metaphorical expressions in English and Serbian from the cognitive linguistic perspective. These linguistic expressions stem from conceptual mapping from the source domain (chess) to the target domain (life in general, or, more precisely, complex life situations). The paper tries to establish a topology of such mappings, based on the notions of event structure and inheritance hierarchies. From the contrastive point of view, the findings show a high correlation regarding this kind of metaphoric conceptualization between the two languages, which may suggest a considerable level of universality, at least in cultures familiar with the game of chess.
Key words: cognitive theory of metaphor, chess-related metaphors, English, Serbian

ŠAHOVSKE METAFORE - GENS UNA SUMUS
Rad se bavi metaforičnim izrazima vezanim za šah u engleskom i srpskom jeziku iz perspektive kognitivne lingvistike. Ovi metaforični iskazi potiču iz konceptualnog preslikavanja iz izvornog domena (šah) u ciljni domen (život, ili, preciznije, složene životne situacije). Rad pokušava da ustanovi topologiju ovakvih metaforičnih preslikavanja, zasnovanu na pojmovima strukture dogadjaja i hijerarhije pojmovnog nasleđivanja. Sa kontrastivne tačke gledišta, dobijeni rezultati ukazuju da postoji značajna korelacija u ovoj vrsti konceptualizacije između engleskog i srpskog, što može da ukaže na značajan stepen univerzalnosti, bar u kulturama koje su upoznate sa šahovskom igrom.
Ključne reči: kognitivna teorija metafore, šahovske metafore, engleski, srpski