Vol.2, No 10, 2003 pp. 425 - 436
UDC 811.111'373.611

ON PRODUCTIVITY, CREATIVITY AND RESTRICTIONS
ON WORD CONVERSION IN ENGLISH
Vladimir Ž. Jovanović
English Department, Faculty of Philosophy Niš
This paper is dedicated to some of the aspects of the word.formation process of conversion in English, namely the questions of productivity which is very relevant in this process, creativity which makes a vital source of conversion, as well as all those elements that restrain the conversion of words from one class to another. The central morphological preconditions and other sources of conversion in language are considered in the article. Further on, it makes a statement of all the factors which affect the high productivity of conversion and all the domains in which this productivity is at its peak, accompanied with a series of illustrative examples that best express the essence of the productivity mechanism. The fact that the pattern of more productive types of conversion is copied in certain other subtypes of conversion is also emphasized in the paper. Finally, the factors that influence the restriction of word converting can be detected in the so-called blocking, semantic factors and some other phenomena in language.
Key words:  English language, word-formation, conversion, productivity, creativity in language

PRODUKTIVNOST, KREATIVNOST I OGRANIČENJA
U VEZI SA KONVERZIJOM U ENGLESKOM JEZIKU
Rad je posvećen pojedinim aspektima tvorbenog procesa konverzije u engleskom jeziku, naime pitanjima produktivnosti koja prati ovaj proces, kreativnosti koja je u usnovi konverzije, kao i svi oni elementi koji sprečavaju da se reči konvertuju iz jedne klase u drugu. Razmatraju se morfološki preduslovi i drugi jezički izvori koji su doveli do omogućavanja pretvaranja reči. Osim toga, konstatuju se svi faktori koji utiču na visoku produktivnost i domeni u kojima je ona najizrazitija, uz niz ilustrativnih primera koji na najbolji način odražavaju suštinu mehanizma produktivanja. U radu je takođe istaknuta činjenica da se obrazac produktivnih tipova konverzije preslikava i u nekim drugim podvrstama konverzije, gde se i neke druge forme mogu atipično upotrebljavati u savremenom engleskom jeziku. Ograničavajući faktori za sam proces konverzije mogu se naći u blokiranju, semantičkim faktorima i nekim drugim jezičkim pojavama.