Vol.2, No 10, 2003 pp. 403 - 414
UDC 81'276.3

BEYOND BINARY OPPOSITION:
DE-GENDERING AND REDEFINING GENDER
Ljiljana Marković
English Department, Faculty of Philosophy Niš
The paper gives a review of the recent linguistic research in the study of gender at the end of 20th century, particularly in the light of studying the performativity of gender (the concept introduced by Judith Butler in Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity), and studying to what extent and how the latest findings change the traditional definition of gender and the binary structure of society.

PREVAZILAŽENJE BINARNE OPOZICIJE:
DEKONSTRUKCIJA I DEFINISANJE RODA
Ovaj rad daje pregled najnovijih lingvistickih radova na polju proučavanja roda  na kraju XX veka, naročito u svetlu najnovijih istraživanja performativnosti roda (koncept koji je uvela Judit Batler u svojoj knjizi Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity), odnosno, i u kojoj meri i kako najnovija otkrića menjaju tradicionalnu definiciju roda i binarnu strukturu društva.