Vol.11, No 2, 2013 pp. 179 - 187
UDC 711.4:332.82=111
DOI: 10.2298/FUACE1302179T


THE CREATIVE CLASS – TRUTH OR URBAN MYTH
Vesna Tomic
Ski Resorts of Serbia
E-mail: vesna.tomic@skijalistasrbije.rs
In the last decade, theories attempting to link culture, creativity and urban development are gaining more and more attention from the expert community and from urban policies decision makers. Strategies leaning on culture and creativity are expected to create the possibility to achieve a high level of competitiveness and compatibility with principles of sustainable development. The theoretician who has probably drawn most interest, positive and negative, is Richard Florida, a professor at the University in Toronto. This paper will analyze the concept and value implications of Florida's theory of the "creative class", with the goal to point out the positive, and that which should not be contemplated linearly as a model, but as an inspirational idea.
Key words: creative class, urban ecconomic development.

KREATIVNA KLASA – ISTINA ILI URBANI MIT
Poslednjih desetak godina teorije koje pokušavaju da povežu kulturu, kreativnost i razvoj gradova privlače sve veću pažnju stručne javnosti i onih koji odlučuju o urbanim politikama. Od strategija koje se oslanaju na kulturu i kreativnost se očekuju da stvore mogućnost postizanja visoke kompetativnosti i kompatibilnost sa principima održivog razvoja. Teoretičar koji je možda izazvao najviše interesovanja, pozitivnih i negativnih kritika, je Ričard Florida, profesor Univerziteta u Torontu. Ovde će se analizirati koncept i vrednosne implikacije Floridine teorije ''kreativne klase'', sa ciljem da se da ukaže na ono što je pozitivno i što ne treba posmatrati linearno kao uzor i model, već kao na inspirativnu ideju.
Ključne reči: kreativna klasa, urbo-ekonomski razvoj