Vol.11, No 2, 2013 pp. 125 - 134
UDC 728:697:551.524=1699.844:699.86(497.11)=111
DOI: 10.2298/FUACE1302125R


CORRELATIONS BETWEEN THERMAL AND ACOUSTIC PERFORMANCES IN RESIDENTIAL BUILDINGS IN THE SCOPE OF BUILDING REGULATIONS IN SERBIA
Ana Radivojević, Milica Jovanović Popović
Faculty of Architecture, University of Belgrade, Serbia
E-mail: Ana@arh.bg.ac.rs
The current process of aligning the national legislation with that of the European Union, combined with the attempts to provide a comprehensive overview of regulations in accordance with the European framework related to particular aspects of design and construction of buildings, has contributed to the next step in the harmonization as mutual comparison and synchronization of diverse performances of buildings, such as thermal and acoustic. The two groups of properties of a building refer directly to relevant aspects of residential convenience and comfort, which is a particularly interesting housing issue. As residential comfort is a variable category affected by the systems of regulations and standards, this paper will present an account of how relevant regulatory requirements of today's Serbia have treated thermal and acoustic comfort and related building performances, that is, of the extent to which their comparative analysis is possible throughout different periods of construction.
Key words: residential comfort, thermal performance, acoustic performance, regulations, synchronization.

KORELACIJA TERMIČKIH I AKUSTIČKIH PERFORMANSI KOD STAMBENIH OBJEKATA U OKVIRIMA GRAĐEVINSKIH PROPISA U SRBIJI
Aktuelni proces usklađivanja domaće sa evropskom regulativom sa jedne strane, kao i nastojanje da se u evropskim okvirima sagledaju i harmonizuju propisi iz pojedinačnih oblasti koje se tiču aspekata projektovanja i građenja objekata, doprineli su da se kao sledeći korak harmonizacije nametne međusobno upoređivanje i sinhronizovanje međusobno različitih performansi zgrada, kao što su npr. termičke i akustičke. Ove dve grupe svojstava neke zgrade su direktno vezane za odgovarajuće aspekte udobnosti, odnosno komfora boravka, što je kao problem posebno zanimljivo kada je reč o stambenim objektima. Kako uslovi komfora predstavljaju promenljivu kategoriju koja može biti uslovljena sistemima propisa i standarda, ovim radom će biti prikazano kako su tokom vremena u relevantnoj regulativi današnje Srbije tretirani uslovi toplotnog i zvučnog komfora i iz njih izvedene performanse objekata, odnosno, u kojoj meri se one mogu uporedo pratiti u različitim periodima građenja.
Ključne reči: komfor stanovanja, termičke performanse, akustičke performanse, regulativa, sinhronizacija