Vol.10, No 3, 2012 pp. 353 - 360
UDC 728:620.9(497.11)=111
DOI: 10.2298/FUACE1203353T


HOUSING FACILITIES MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF SERBIA FROM THE ASPECT OF ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT
Dragana Turnić1, Žarko Dimitrijević2, Danica Stanković1
1University of Niš, The Faculty of Civil Engineering and Architecture, Serbia
E-mail: dragana.turnic@gaf.ni.ac.rs
2University of Niš, The Faculty of Law, Serbia

Housing facilities management is a term which has been evolving in its contemporary sense in the territory of Serbia since the mid 90’s of the previous century. Apart from such a long tradition, it encounters a problem of its insufficiently precise definition in the standing legal regulations, inexistence of an efficient system of implementation by the legally obliged persons, and the unsystematic character of regulations pertaining to this matter. Key deficiency of the existing norms is obvious in four main segments: routine maintenance, management in unforeseeable emergency situations, facility capital maintenance management and energy efficiency management. Until new acts have been adopted, many obligations of the facilities owners, which should be legal obligations that need to be implemented, represent only a moral obligation.
Key words: housing facilities management, energy efficiency.

UPRAVLJANJE STAMBENIM OBJEKTIMA U REPUBLICI SRBIJI SA ASPEKTA POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
Upravljanje stambenim objektima je pojam koji u svom savremenom značenju evoluira na prostoru Republike Srbije počevši od sredine 90ih godina prošlog veka. I pored tako duge tradicije suočava se sa problemom njegovog nedovoljno preciznog definisanja važećom zakonskom regulativom, nepostojanjem efikasnog sistema primene od strane obavezanih lica, kao i nesistematičnošću propisa koji tangiraju ovu materiju. Ključni nedostaci postojećih normativa vidljivi su u četiri noseća segmenta: tekuće održavanje objekata, upravljanje u situacijama nepredviđenih havarija, upravljanje investicionim održavanjem objekta i upravljanje energetskom efikasnošću. Do usvajanja novih rešenja mnoge dužnosti vlasnika objekata, koje bi po prirodi stvari trebalo da budu zakonom utvrđene obaveze čija je primena obezbeđena, pretstavljaju samo moralnu obavezu.
Ključne reči: upravljanje stambenim objektima, energetska efikasnost