Vol.10, No 3, 2012 pp. 235 - 244
UDC 550.83:624.19=111
DOI: 10.2298/FUACE1203235Z


METHODOLOGY FOR EXTRAPOLATION OF ROCK MASS DEFORMABILITY PARAMETERS IN TUNNELING
Zlatko Zafirovski, Igor Peševski, Jovan Br. Papić
Faculty of Civil Engineering, Skopje, Macedonia
E-mail: zafirovski@gf.ukim.edu.mk
This article proposes one approach for extrapolation of necessary parameters for numerical analyses in tunnelling. The approach is named as an empirical – statical – dynamical method for extrapolation. The proposed methodology is based on combination of empirical classification rock mass methods, geophysical measurements and direct dilatometer deformability testing on a field. The analyses are prepared for purposes of investigation and design for several tunnels in Republic of Macedonia. One example for dividing of tunnel length in quasi-homogenous zones, as a basis for forming of geotechnical and numerical model that can be a basis for interaction analyses of rock – structures system and stress-strain behaviour of rock massif, is also given. The several original regressive models between rock mass quality, deformability and velocity of longitudinal seismic waves are shown.
Key words: geotechnical model, rock complexes, physical model, classification, extrapolation.

METODOLOGIJA ZA EKSTRAPOLACIJU PARAMETARA DEFORMABILNOSTI STENSKIH MASA U TUNELOGRADNJI
U ovom radu prikazan je jedan pristup za ekstrapolaciju ulaznih parametara za naponsko-deformacijske analize kod tunela. Postupak je nazvan empirijsko–statičko-dinamički metod ekstrapolacije, a zasniva se na paralelnoj primeni empirijskih klasifikacionih metoda stenskih masa, geofizičkih merenja i terenskih ispitivanja deformabilnosti metodom sondažnog dilatometra na nekoliko lokacija u Republici Makedoniji. Kao primer, prikazano je izdvajanje kvazihomogenih zona koje su osnova za definisanje geotehničkih i numeričkih modela. Oni se, dalje, koriste u analizama interakcije objekta i stenske mase i procene naponsko-deformacijskog stanja stenske mase. Takođe, u radu je priloženo i nekoliko originalnih regresionih modela.
Ključne reči: geotehnički model, stenski kompleksi, fizički model, klasifikacija, ekstrapolacija