Vol.9, No 3, 2011 pp. 491 - 494
UDC 626.86:556.535:519.87=111
DOI: 10.2298/FUACE1103491A


APPLICATION OF THE NUMERICAL MODEL OF LANDFORM IN SURFACE RUNOFF PREDICTION
Velimir Aleksić1, Branislava Sivčev2, Aleksandar Ristovski3, Boban Milojković4
1Faculty of Civil Engineering and Architecture Niš
2Faculty of Agriculture, University of Belgrade
3Faculty of Technical Sciences of Kosovska Mitrovica
4Criminalistics and Police Academy Belgrade
Surface runoff has recently been observed on the topographic map. The application of modern computer techniques in geodesy and hydrotechnics has expanded the possibility of surface runoff arrangement as well as for the formation of basic lines over the vector field.
Key words: numerical model of landform, surface runoff, hydraulic vector field.

PRIMENA NUMERIČKOG MODELA FORME TERENA U PROGONOZI POVRŠINSKOG OTICANJA
Površinsko oticanje se u zadnje vreme posmatra na topografskim mapama. Primena modernih kompjuterskih tehnika u geodeziji i hidrotehnici je dovelo do mogućnosti da se uredi površinsko oticanje i da se formiraju osnovne linije u vektorskom polju.
Ključne reči: numerički model formi terena, površinsko oticanje, hidraulično vektorsko polje