Vol.9, No 1, 2011 pp. 119 - 132
UDC 624.042+519.673+624.016:624.2/.8=111
DOI: 10.2298/FUACE1101119T


APPLICATION OF DISCRETE MODEL IN ANALIZYS OF BUILT AND TESTED COMPOSITE BRIDGE CONSTRUCTION
Mirsad Tarić1*, Enis Sadović2
1University of Priština, Faculty of Technical Sciences, Kneza Miloša 7, Kosovska Mitrovica
2Ambijent Ltd, 36300 Novi Pazar, PhD student of University in Niš
E-mail: *mirsadtaric@hotmail.com
Designing problem and theoretical analyses of steel-concrete composite structures are especially emphasized in bridge engineering. Method of modelling composite constructions developed and established by standards had been improved by use of finite element method and modern software. By this paper authors wanted to point out the importance of adequate structure modelling assuming all features of steel-concrete bond, and comparing results of experimental research with results of software calculation based on FEM and calculation based on plane theory approach with certain simplifications. Because of research tests necessities the bridge was loaded with four heavy test vehicles. Results, which are represented graphically and numerically were essence for suggestion of giving advantages to area element discretization of composite section over the other one.
Key words: composite girder, bridge, testing load, discrete model, empirical model.

PRIMENA DISKRETNOG MODELA U ANALIZI IZVEDENE I ISPITANE SPREGNUTE MOSTOVSKE KONSTRUKCIJE
Problem projektovanja i teorijske analize spregnutih konstrukcija je naročito izražen u mostogradnji. Načini modeliranja spregnutih konstrukcija koji su utvrđeni standardima se razvijaju i unapređuju upotrebom metode konačnih elemenata (MKE) i savremenih programa. Ovim radom autori žele naglasiti važnost ispravnog modeliranja konstrukcije obuhvatajući sve karakteristike veze čelik-beton, upoređujući rezultate eksperimentalnog istraživanja sa rezultatima softverskog proračuna baziranog na MKE i proračuna na osnovu linijskog pristupa sa određenim pojednostavljenjima. Most je za potrebe ispitivanja bio opterećen sa 4 teretna probna vozila. Rezultati, koji su predstavljeni grafički su osnova pretpostavke o davanju prednosti metodi površinske diskretizacije elemenata spregnutog preseka u odnosu na drugu metodu.
Ključne reči: spregnuti nosač, most, probno opterećenje, diskretni model, matematički model